04 Tháng 9 2018

Sơ đồ tổ chưc

Sơ đồ bên dưới là cấu trúc bộ máy quản lý của Công ty I.HOUSE. Sơ đồ thể hiện rất rõ ràng các phòng chức năng mà chúng tôi hiện có và quan trong hơn là cách chúng tôi tổ chức và quản lý bộ máy của đó ra sao. Sơ đồ tổ chức