Đặng Huy Cường - Tổng Giám đốc

Đặng Huy Cường - Tổng Giám đốc

Lê Mạnh Trung - Giám đốc Thiết kế

Lê Mạnh Trung - Giám đốc Thiết kế

Nguyễn Ngọc Linh - Giám đốc Dự án

Nguyễn Ngọc Linh - Giám đốc Dự án

Nguyễn Hoài Bắc - Kế toán

Nguyễn Hoài Bắc - Kế toán

Đỗ Lan Hương - Quản lý Truyền thông

Đỗ Lan Hương - Quản lý Truyền thông

Nguyễn Văn Hội - Quản lý Xây dựng

Nguyễn Văn Hội - Quản lý Xây dựng

Hoàng Anh Tuấn - Quản lý Nội thất

Hoàng Anh Tuấn - Quản lý Nội thất

Phùng Xuân Khánh - Quản lý M&E

Phùng Xuân Khánh - Quản lý M&E

Phạm Thanh Tùng - Quản lý QS

Phạm Thanh Tùng - Quản lý QS

Nguyễn Huy Cường - Kiến trúc sư

Nguyễn Huy Cường - Kiến trúc sư