Nguyễn Ngọc Linh - Giám đốc Phát triển Thị trường

Nguyễn Ngọc Linh - Giám đốc Phát triển Thị trường

Nguyễn Hoài Bắc - Kế toán trưởng

Nguyễn Hoài Bắc - Kế toán trưởng

KTS Trung Lê - Giám đốc Thiết kế

KTS Trung Lê - Giám đốc Thiết kế

Tổng Giám đốc - Đặng Huy Cường

Tổng Giám đốc - Đặng Huy Cường

Nguyễn Anh Tuấn - Giám sát trưởng Công trình

Nguyễn Anh Tuấn - Giám sát trưởng Công trình

Nguyễn Minh Hội - Giám đốc Thi công

Nguyễn Minh Hội - Giám đốc Thi công

KTS Nguyễn Huy Cường - Trưởng nhóm TK đồ họa

KTS Nguyễn Huy Cường - Trưởng nhóm TK đồ họa

Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng nhóm TK mô hình và nội thất

Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng nhóm TK mô hình và nội thất